Postępowanie mandatowe - Punkty i mandaty karne - Ruch drogowy

Punkty i mandaty karne

Postępowanie mandatowe

Przepisy określające tryb stosowania przez upoważnione organy postępowania mandatowego zostały wskazane w rozdziale 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 848 z późn. zm.).

Art. 97. § 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
  1)   schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,
  2)   stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,
  3)   stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu
- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3.
§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.
 
Ustawodawca wyraźnie określił, że upływ określonego czasu należy liczyć od daty ujawnienia czynu. Należy przez to rozumieć dzień w którym uprawniony organ dokonał odczytu zapisów urządzenia, a nie datę ustalenia osoby kierującego w następstwie przeprowadzonych czynności wyjaśniających. W związku z tym, organ kontroli ruchu drogowego w ciągu 180 dni od ujawnienia czynu, może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego na sprawcę wykroczenia - przekroczenia prędkości, na podstawie np. zapisu z fotoradaru

Polska Policja