Parkowanie na "kopercie" - Warto wiedzieć - Ruch drogowy

Warto wiedzieć

Parkowanie na "kopercie"

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”. Jest wydawana na osobę lub placówkę a nie na samochód.

Zgodnie z ustawą z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446) imienną kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kartę parkingową może otrzymać:

 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
 • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
 • osoba do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.

Kierujący pojazdem, oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych. W szczególności chodzi o znaki zakazu:

 • B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,
 • B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”,
 • B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
 • B-4 „zakaz wjazdu motocykli”,
 • B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
 • B-35 „zakaz postoju”,
 • B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”,
 • B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

Pojazdami z kartą parkingową można parkować na miejscach, oznaczonych:

 • znakami pionowymi D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, informującą o „miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej”,
 • znakami poziomymi umieszczonymi łącznie: P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.

Nie warto łamać przepisów

 • Za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową i parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych lub miejscu zastrzeżonym grozi mandat w wysokości 800 zł i 5 pkt. karnych
 • Za nieuprawnione parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych grozi mandat w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych
 • Za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową dla niepełnosprawnych grozi mandat w wysokości 300 zł

(www.niepelnosprawni.pl) opr. m.ś.