Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych w Warszawie od 5 do 6 lipca - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych w Warszawie od 5 do 6 lipca

Data publikacji 05.07.2017

Ul. 17 Stycznia, Żwirki i Wigury, pl. Zawiszy, ul. Waryńskiego – to niektóre miejsca objęte zakazem przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych w warszawie. Ograniczenia są związane ze spotkaniem przywódców państw Trójmorza. Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie będzie obowiązywać od 5 lipca 2017 r. (od godziny 0:00) do 6 lipca 2017 r. (do godziny 24:00).

Na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Zakazany jest też ruch pojazdów nienormatywnych[*].

Zakaz przewozu obowiązuje na obszarach:

  • całej długości ulic:

 17 Stycznia;
 Żwirki i Wigury;

  • wszystkich ulicach prostopadłych do ulic, o których mowa w pkt 1, do 200 metrów od krawędzi jezdni;
  • obszarach ograniczonych placami i ulicami łącznie z tymi placami i ulicami:

ul. Raszyńską, Pl. Zawiszy, ul. Towarową na odcinku od Pl. Zawiszy do Ronda Daszyńskiego, Rondem Daszyńskiego, ul. Towarową (na odcinku od Ronda Daszyńskiego do ul. Okopowej), ul. Okopową (na odcinku od ul. Towarowej do ul. Stawki), ul. Stawki, ul. Muranowską, ul. Konwiktorską, ul. Sanguszki, ul. Wybrzeże Gdańskie (na odcinku od ul. Sanguszki do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, ul. Wioślarską, ul. Solec, ul. Czerniakowską (na odcinku od ul. Solec do ul. Gagarina), ul. Gagarina, ul. Spacerową, ul. Goworka, ul. Puławską (na odcinku od ul. Goworka do ul. Waryńskiego), ul. Waryńskiego (na odcinku od ul. Puławskiej do al. Armii Ludowej), al. Armii Ludowej (na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Wawelskiej), ul. Wawelska (na odcinku od al. Armii Ludowej do ul. Raszyńskiej);

  • liniach kolejowych:

 linii kolejowej nr 448 oraz dalekobieżnej nr 2 na Moście Średnicowymi długości 1 kilometra od Mostu Średnicowego w każdym kierunku,
 linii kolejowej nr 8 pod wiaduktem ul. Żwirki i Wigury.

  • rzece Wiśle na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego;

Zakaz nie dotyczy dojazdów do:

  • Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kopernika 43;
  • Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a;
  • Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Lindleya 4;
  • Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Karowej 2;
  • Szpitala Solec Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością przy ul. Solec 93.

Ograniczenia nie dotyczą: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej i przewozów konwojowanych przez te służby.

Za złamanie zakazu, wprowadzonego rozporządzeniem, grozi grzywna.

żródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki


[*] Zgodnie z  ustawą Prawo o ruchu drogowym - pojazd nienormatywny, to pojazd, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach tej ustawy.