Wzmożone działania Policji na przejazdach kolejowych - Wydarzenia - Ruch drogowy

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

Logo RD

Wzmożone działania Policji na przejazdach kolejowych

Data publikacji 05.03.2018

5 marca 2018 roku Policja przeprowadzi wzmożone działania ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w Polsce znaczna część przejazdów kolejowych nie posiada urządzeń ostrzegawczych. W takich miejscach ryzyko wypadków jest największe.

Wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią szczególnie dominującej pozycji. Jednak z uwagi na okoliczności w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami dla osób które w nich uczestniczą, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje przedmiotem nadzoru ze strony Policji oraz innych właściwych służb.

Zaplanowane działania mają na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących oraz pieszych podczas przejeżdżania i przechodzenia przez przejazdy kolejowe oraz przypomnienie przepisów dotyczących zasad korzystania z przejazdów drogowo-kolejowych.

Przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg, zarówno piesi jak też kierujący pojazdami, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności.

Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc,  ustawione są znaki drogowe, które zawczasu ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu np. znak „stop”. Prowadząc działania Policja będzie uczulała uczestników ruchu, że stosowanie się do tych przekazów to czasami kwestia życia lub śmierci. 

DLATEGO WARTO PAMIETAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub              z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności

na przejazdach kolejowych.

Przejazdy i przejścia kolejowe dzielimy na następujące kategorie:

1) kategoria A  - przejazdy użytku publicznego z rogatkami lub przejazdy użytku publicznego bez rogatek, na których  ruch na drodze kierowany jest sygnałami nadawanymi przez pracowników kolejowych,

2) kategoria B - przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną i z półrogatkami,

3) kategoria C  - przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamianą przez pracowników kolei,

4) kategoria D - przejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej,

5) kategoria E - przejścia użytku publicznego,

6) kategoria F - przejazdy i przejścia użytku niepublicznego.

Znaki drogowe przed przejazdami. Co oznaczają?

Znak ostrzegawczy „przejazd kolejowy z zaporami” (A-9) stosuje się przed przejazdem kolejowym z zaporami zamykającymi całą szerokość jezdni (kategoria A) lub półzaporami zamykającymi wjazd na przejazd (kategoria B).

„Przejazd kolejowy bez zapór” (A-10). Znak ten jest stosowany przed przejazdami kolejowymi wyposażonymi tylko w urządzenia sygnalizacji świetlnej, nadające sygnał czerwony w razie zbliżania się i przejeżdżania pociągu, lub nie wyposażonymi w jakiekolwiek urządzenia.

Ważną informacją dla kierowców jest słupek wskaźnikowy. Po prawej stronie drogi, przed przejazdami ustawia się słupki wskaźnikowe: z trzema (znak G-1a), dwiema (G-1b) lub z jedną kreską (G-1c).

Słupek wskaźnikowy z  trzema kreskami, jest umieszczany pod tarczą znaku ostrzegawczego „przejazd kolejowy z zaporami” lub „przejazd kolejowy bez zapór”, słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.

Nie zawsze umieszcza się trzy słupki ostrzegawcze, czasem przed przejazdem występuje jeden lub dwa.

Słupki wskaźnikowe G-1d, G-1e i G-1f, umieszczane są dodatkowo po lewej stronie drogi, gdy dopuszczalna prędkości jazdy wynosi powyżej 60 km/h i widoczność przejazdu z drogi jest mniejsza niż 100 m oraz na drogach jednokierunkowych. 

W przypadku, gdy przejazd kolejowy nie jest wyposażony w zapory lub półzapory, to przed nim umieszczony jest znak drogowy: "krzyż  św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym" (G-3), lub

"krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym" (G-4).

Jeżeli przed przejazdem kolejowym bez zapór lub półzapór ustawiono znak „stop”, to krzyż świętego Andrzeja wyznacza miejsce, w którym należy się zatrzymać, zanim przejedzie się przez przejazd.

W przypadku gdy przejazd jest bez znaku STOP,  to krzyż świętego Andrzeja wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu, lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym

Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowanej linii kolejowej umieszcza się dodatkowo, na osobnym wsporniku, znak G-2 „sieć pod napięciem".

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym „przejazd kolejowy z zaporami” lub „przejazd kolejowy bez zapór”  tabliczka T-7, wskazuje układ torów i drogi na przejeździe. Tabliczkę stosuje się gdy kąt przecięcia drogi z torami kolejowymi odbiega od kąta prostego.

To bardzo ważna informacja dla kierujących, ponieważ widoczność na takim przejeździe może być utrudniona.

Tabliczkę T-10, wskazującą bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze, umieszcza się pod znakiem A-30 „inne niebezpieczeństwo”. 
Znak zakazu B-32 „sygnalizacja uszkodzona” lub „rogatka uszkodzona”, oznacza obowiązek zatrzymania się w wyznaczonym w tym celu miejscu. A jeżeli nie jest ono wyznaczone to – należy zatrzymać się przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą osoby uprawnionej lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

* * *

Stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych umożliwia kierującym i pieszym bezpieczne pokonanie tego szczególnego skrzyżowania.

Kierujący, który dojeżdża do przejazdu kolejowego powinien zawsze upewnić się czy nie nadjeżdża pojazd szynowy, w tym celu zmniejszyć prędkość i dla własnego bezpieczeństwa nadsłuchiwać sygnałów dźwiękowych. Pamiętajmy, że prowadzący pociągu używa sygnału dźwiękowego przed przejazdem.

Szczególna ostrożność obowiązuje także wtedy gdy rogatki są podniesione, ponieważ może się zdarzyć że urządzenie jest niesprawne. Zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności należy wzmóc uwagę, tym bardziej, że nowoczesne pociągi są cichsze niż te z minionych latach. Gdy znajdziemy się w pobliżu torów należy też pamiętać, że pociąg jest szerszy od rozstawu szyn około 1 metra z każdej strony.

BRD KGP

Ładowanie odtwarzacza...